Przebudowa i modernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP w Sejnach zamówienie publiczne

Ogłoszenie nr 572139-N-2017 z dnia 2017-08-14 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach: Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach przy ulicy Strażackiej 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach, krajowy numer identyfikacyjny 79067597300000, ul. ul. Strażacka  2 , 16500   Sejny, woj. podlaskie, państwo Polska, tel.875 163 830, e-mail kppspse@straz.bialystok.pl, faks 875 163 850.
    Adres strony internetowej (URL): http://www.psp.sejny.pl/
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
    Administracja zespolona

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://www.psp.sejny.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://www.psp.sejny.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
16-500 Sejny, ul. Strażacka 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach przy ulicy Strażackiej 2
Numer referencyjny: PT.2370.2.2017.KO
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje rozbudowę na parterze trzystanowiskowego zespołu garażowego dla pojazdów strażackich w południowo-wschodnim narożniku budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach o pomieszczenie magazynowe, lokalizowane w miejscu przeznaczonej do rozbiórki istniejącej dobudówki oraz przebudowę części budynku komendy, związanej z wykonaniem pomieszczenia ześlizgu w miejscu wyburzanej klatki schodowej i przebudową sąsiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. (konieczność zapewnienia na parterze węzła sanitarnego dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo). Przebudowa obejmuje również prace remontowe w postaci kompleksowego wykonania wykończenia wewnętrznego ścian i sufitów (z demontażem okładzin oraz paneli ściennych i sufitowych) oraz posadzek częściową wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie na nowej posadzce przemysłowej garażu wpustów odwadniających do zewnętrznej podziemnej instalacji kanalizacyjnej, modernizacje systemu odciągu spalin, wyminę instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, oświetlenia, monitoringu oraz montaż systemu kontroli dostępu do budynku. Roboty budowlane obejmują również odnowienie i malowanie wschodniej , północnej i południowej elewacji w rejonie prowadzonych robót.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
32551200-2
32342450-1
39534000-4
45213313-0
45231300-8
45310000-3
45311000-0
45312000-7
45316100-6
45317000-2
45320000-6
32342450-1
39130000-2
45400000-1
45410000-4
45421148-3
45431000-7
45442100-8
45443000-7
45453000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie określa
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 700 000 zł (siedemset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie / modernizacji / przebudowie wnętrza budynku, obejmującej swoim zakresem w szczególności: roboty budowlano-montażowe, posadzki przemysłowe, roboty instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., wentylacyjnej), roboty elektryczne oraz wykończeniowe pomieszczeń, o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w kwocie: 25.000,00 PLN;

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie dotyczy
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 Pzp
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-08-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Specyfikacja w plikach do pobrania ponizej:

Ogłoszenie

SWIZ

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załacznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8 w plikach pdf poniżej:

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54, 55 , 56 , 57.

Minimalne wymagania




Ślubowanie strażaków w KP PSP Sejny

W dniu 01.08.2017r. na placu Komendy Powiatowej PSP w Sejnach  odbyło się  uroczyste ślubowanie pięciu nowozatrudnionych  funkcjonariuszy  rozpoczynających służbę w Państwowej Straży Pożarnej w JRG PSP Sejny.  Ślubowanie złożyli: str. Rafał Buchowski, str. Krzysztof Pietkiewicz, str. Jan Rybka, str. Wojciech Kowalewski i str. Grzegorz Sławiński.

Ślubowanie przyjmował Komendant Powiatowy PSP w Sejnach  mł.bryg. Artur Przeborowski. Uroczystość  prowadził Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach bryg. Mariusz Cichosz w obecności strażaków systemu codziennego i zmianowego.




Wiceszef MSWiA oraz Komendant Główny PSP na obchodach 72 rocznicy Obławy Augustowskiej w Gibach

16 lipca w Gibach, powiat sejneński, woj. Podlaskie odbyły się  uroczyste obchody 72 rocznicy Obławy Augustowskiej.  Tegoroczne obchody odbyły się w nowej scenerii, zebrani modlili się przy ponad trzystu krzyżach ustawionych z inicjatywy księdza Stanisława Wysockiego ze Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. W obławie będącej zbrodnią komunistyczną przeciwko ludzkości zginęło co najmniej sześciuset działaczy podziemia niepodległościowego.

W lipcu 1945 roku w nieustalonym dotychczas miejscu zginęły osoby zatrzymane w powiatach: augustowskim, suwalskim, sejneńskim i sokólskim. Jest to największa zbrodnia dokonana na Polakach po II Wojnie Światowej. Obława Augustowska nazywana jest też Małym Katyniem.  W Gibach znajduje się pomnik w formie głazowiska na wzgórzu symbolizujący grób Ofiar Obławy Augustowskiej. O godzinie 12.00 odprawiona została tam uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Ks. Biskup Romuald Kamiński oraz zostały złożone wieńce i kwiaty.

W uroczystości wziął udział Sekretarz Stanu w MSWiA Wiceminister Jarosław Zieliński a także Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski oraz Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Sobolewski.




Kręci mnie bezpieczeństwo w Szkole Podstawowej w Poćkunach

Dnia 20-06-2017r. odbyło się spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w
Poćkunach w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo. Poruszana tematyka:
Praca strażaka i jego rola w systemie bezpieczeństwa, bezpieczeństwo
pożarowe w lasach, bezpieczny wypoczynek nad wodą, zagrożenie pożarowe w
trakcie prac polowych i w gospodarstwie rolnym.




Ćwiczenia pk. „POWÓDŹ 2017”

19 czerwca na plaży gminnej w Krasnopolu, pow. sejneński, zostały przeprowadzone ćwiczenia pk. „POWÓDŹ 2017”. Powyższe ćwiczenia zostały przeprowadzone z udziałem wybranych sił i środków powiatu sejneńskiego i suwalskiego. Dysponowanie tych sił nastąpiło zgodnie z decyzjami kierującego działaniami ratowniczymi adekwatnie do rozwoju sytuacji. Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego do prowadzenia działań ratowniczych związanych z usuwaniem i ograniczaniem skutków powodzi i doskonalenie współdziałania z innymi podmiotami podczas działań.




I Międzynarodowy Triatlon Turystyczno – Intelektualno – Sprawnościowy Nestorów Sejny – Kukle 2017

W dniach 11.06 – 14.06 w Ośrodku Turystycznym „Gliniana wioska” w Kuklach nad Jeziorem Pomorze odbyła się impreza turystyczno – integracyjna „I Międzynarodowy Triatlon Turystyczno – Intelektualno – Sprawnościowy Nestorów” Sejny – Kukle 2017. W spotkaniach brało udział ok. 150 osób – seniorów z Polski, Litwy i Białorusi. Komenda Powiatowa PSP w Sejnach brała czynny udział w pomocy organizacji wyżej wymienionej imprezy. W trakcie trwania imprezy pracownicy KP PSP Sejny realizowali również trwajacą kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo”.




W pożarze magazynu w Białymstoku – zginęło dwóch strażaków PSP

25 maja 2017 roku o godzinie 18:41 do stanowiska kierowania komendanta miejskiego PSP w Białymstoku wpłynęło zgłoszenie o pożarze obiektu magazynowanego przy ulicy Dojnowskiej. W trakcie działań gaśniczych doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Podczas prowadzenia akcji gaśniczej śmierć w pożarze poniosło dwóch strażaków PSP. Pożar był bardzo intensywny i jego opanowanie zajęło ponad trzy i pół godziny. W akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczyło w sumie ponad 100 strażaków i 31 pojazdów ratowniczych. Działania gaśnicze zostały zakończone 26 minut po północy. Obecnie trwa ustalanie okoliczności i przebiegu zarówno akcji gaśniczej jak i samego pożaru. Rodziny poległych funkcjonariuszy oraz pozostali strażacy uczestniczący w działaniach ratowniczych zostali objęci pomocą psychologiczną. Na miejsce zdarzenia przybył Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski oraz Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Tadeusz Jopek.

Rodzinom poległych składamy wyrazy współczucia.

źródło: www.straz.gov.pl/




Festyn w Szkole Podstawowej w Karolinie

23 maja 2017 r. w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” Komenda Powiatowa PSP w Sejnach uczestniczyła w ćwiczeniach ewakuacji Szkoły Podstawowej w Karolinie, gm. Giby. Przedsięwzięcie, które było realizowane na festynie dotyczyło „Bezpiecznego wypoczynku nad wodą”  oraz „Bezpieczeństwa pożarowego w lasach”.

 




Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Sejnach oraz powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego

5 maja 2017 roku w Sejnach miały miejsce powiatowe obchody Dnia Strażaka. Inaugurację Dnia Strażaka rozpoczęto od Mszy Świętej w Bazylice sejneńskiej, po czym dalsza część odbyła się na Placu Dominikańskim przy Bazylice. Na uroczystość przybyli dostojni goście: Sekretarz Stanu w MSWiA Wiceminister Jarosław Zieliński, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wendt, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, firm i instytucji współpracujących ze strażą pożarną oraz przedstawiciele z sąsiedniej Litwy.

Podczas uroczystości powołano bryg. Mariusza Cichosza na Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach, wręczono awanse na wyższe stanowiska służbowe oraz jak co roku nastąpiło uroczyste wręczenie medali. Obchody uświetnił tradycyjnie występ Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach. W tegorocznych obchodach wzięli również udział ks. Wojciech Ejsmont – Kapelan Wojewódzki Straży Pożarnej oraz ks. ihumen Sergiusz – Krajowy Kapelan Straży Pożarnej wyznania prawosławnego.




4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka – życzenia Ministra Mariusz Błaszczaka

Wszystkim Wam, strażakom życzę bezpiecznej służby i z szacunkiem dziękuję za każdy dzień – zwrócił się minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak do strażaków z okazji przypadającego 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka (film na YT)

Uroczyste obchody w dniu św. Floriana, patrona wszystkich strażaków mają długą historię. Święty stał się ich orędownikiem po pożarze na krakowskim Kleparzu w 1528 roku, gdzie znajdowały się jego relikwie. Ogień zajął wtedy okoliczne budynki, ocalając w znacznej mierze kościół św. Floriana. Od tego czasu męczennik jest patronem walki z pożarami.

W dniu wstąpienia do służby strażacy ślubują między innymi ofiarność i męstwo w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego, i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem własnego życia. Nie dziwi więc fakt , że ta grupa zawodowa cieszy się niezmiennie wysokim i stabilnym zaufaniem społecznym wśród Polaków.

W Państwowej Straży Pożarnej pełni służbę 29 851 strażaków.

W 2016 roku jednostki PSP interweniowały łącznie 446 760 razy. Gasiły 126 204 pożary i uczestniczyły w 288 390 interwencjach związanych z miejscowymi zagrożeniami takimi jak wypadki drogowe, wichury, opady deszczu, itp.

Strażaków zawodowych wspierają strażacy ochotnicy. Oni również świętują 4 maja.