KLAUZULA INFORMACYJNA – dla osób współpracujących z Komendą Powiatową PSP w Sejnach, biorących udział w naradach, spotkaniach, konferencjach, uroczystościach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) danych osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach, z siedzibą w Sejnach, ul. Strażacka 2, tel. 87 5 163 840,
  87 5 163 850, e-mail: kppspse@straz.bialystok.pl
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (15-062 Białystok, ul. Warszawska 3, tel.: 85 670 27 11, fax. 85 653 72 16,
  e-mail: iod@straz.bialystok.pl).
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: organizowanie narad, spotkań, konferencji, uroczystości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO.
 4. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej jednak, nie dłużej niż przez 50 lat.
 6. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (00-193 Warszawa, ul. Sławki 2, tel.: 22 531 03 0, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i nie jest obowiązkowe.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.KLAUZULA INFORMACYJNA – dla osób współpracujących z Komendą Powiatową PSP w Sejnach, wobec których sporządzane są wnioski i dla których przyznawane są odznaczenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) danych osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach, z siedzibą w Sejnach, ul. Strażacka 2, tel. 87 5 163 840,
  87 5 163 850, e-mail: kppspse@straz.bialystok.pl
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (15-062 Białystok, ul. Warszawska 3, tel.: 85 670 27 11, fax. 85 653 72 16,
  e-mail: iod@straz.bialystok.pl).
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: sporządzanie wniosków na medale, ordery i odznaczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO.
 4. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej jednak, nie dłużej niż przez 50 lat.
 6. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (00-193 Warszawa, ul. Sławki 2, tel.: 22 531 03 0, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i nie jest obowiązkowe.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

 
Ochrona danych osobowych – petenci

KLAUZULA INFORMACYJNA dla petentów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  (RODO) informujemy, że:

 

1.     Administratorem przetwarzającym Pani(a) danych osobowe jest Komendant Powiatowy PaństwowejStraży Pożarnej w Sejnach, z siedzibą w Sejnach, ul. Strażacka 2, tel. 87 5 163 840,fax. tel. 87 5 163 850, e-mail: kppspse@straz.bialystok.pl

2.     W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych(15-062 Białystok, ul. Warszawska 3, tel.: 85 670 27 11, fax. 85 653 72 16, e-mail: iod@straz.bialystok.pl).

3.     Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

4.     Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.     Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej jednak, nie dłużej niż przez 50 lat.

6.     Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.     Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(00-193 Warszawa, ul. Sławki 2, tel.: 22 531 03 0, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

8.     Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.

9.     Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

 
Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczony w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

mł. bryg. Marcin Janowski

ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok

tel.: 85 670 27 11

fax. 85 653 72 16

e-mail: iod@straz.bialystok.pl
Ochrona danych osobowych przy zgłoszeniach alarmowych

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach (16-500 Sejny,
  strażacka 2, tel. 87 516 38 40, fax. 87 516 38 50, e-mail: kppspse@straz.bialystok.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (15-062 Białystok, ul. Warszawska 3, tel.: 85 670 27 11, fax. 85 653 72 16, e-mail: iod@straz.bialystok.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust
  1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.Sposób załatwiania spraw w KP PSP w Sejnach

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, odwołań, zażaleń i petycji w każdy poniedziałek.

2. Przyjęcia odbywają się w godzinach 7.30 – 15.45 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach, ul. Strażacka 2.

3. W przypadku nieobecności Komendanta w wyżej wymienionych sprawach przyjmuje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach

4. W przypadku nieobecnaości Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach i jego Zastępcy w sprawach przyjmuje funkcjonariusz komórki organizacyjno – kadrowej.

5. W celu ustalenia terminu i godziny spotkania nalezy zgłosić się osobiście do sekretariatu Komendy Powiatowej PSP w Sejnach lub umówić się telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu (87) 5 163 840.

6. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

7. Interesanci w innych sprawach są także przyjmowani przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Sejnach w każdy dzień roboczy w godzinach od 7:30 do 15:30.