KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA SKIEROWANY DO BAZ PALIW PŁYNNYCH

Poniższy komunikat skierowany jest głównie do prowadzących bazy paliw płynnych. Jednakże dotyczy on również innych zakładów przemysłowych, w których magazynowane są substancje niebezpieczne w dużych zbiornikach.

Do tej pory trwa nadal procedura dochodzeniowa dotycząca pożaru i wybuchu, które miały miejsce w bazie paliw Buncefield w Wielkiej Brytanii w dniu 11 grudnia 2005r. Podczas prowadzonych czynności mających na celu wykazanie przyczyny tego zdarzenia poddano w wątpliwość poprawność zadziałania systemu bezpieczeństwa przeznaczonego do ochrony zbiorników magazynowych przed ich przypadkowym przepełnieniem, w związku z możliwymi błędami w instalacji czy ewentualnym brakiem testów sprawdzających. Prowadzący zakłady o podobnym profilu technologicznym proszeni są zatem o natychmiastowe sprawdzenie, czy poszczególne części składowe instalacji, szczególnie wskaźniki poziomu cieczy, wyprodukowane przez firmę Cynergy3 Components Limited lub jej poprzednika, a także przez nią dostarczone, zostały odpowiednio dobrane do zbiorników magazynowych.

Prowadzący zakłady powinni sprawdzić dopasowanie wskaźników poziomu za pomocą przekaźnika hermetycznego. Tego rodzaju przekaźniki są standardowo stosowane na wypadek zaniku napięcia w instalacjach w celu podtrzymania układu alarmowego w stanie gotowości.

Wskaźniki testowane są przy użyciu dźwigni lub tarczy dopasowanej do czoła wskaźnika, które mogą się podnosić symulując przy tym wysoki poziom cieczy w zbiorniku. W momencie, gdy wskaźnik zadziała wówczas zostanie uruchomiony sygnał alarmowy i dalsza procedura.

Jednakże kluczową kwestią jest zwrócenie szczególnej uwagi na to, że po przeprowadzeniu tego typu testów, dźwignia lub tarcza musi powrócić do odpowiedniej pozycji i zostać zabezpieczona przy użyciu specjalnej kłódki dostarczonej przez producenta oraz zgodnie z jego zaleceniami. Błędy wynikające z niewłaściwej instalacji mogą doprowadzić do sytuacji, w której wskaźnik podczas normalnego trybu pracy procesu technologicznego może nie zadziałać, nawet jeśli podczas przeprowadzania testu nie wykazane zostały żadne błędy.

W Wielkiej Brytanii liczba tego typu wskaźników zainstalowanych na zbiornikach magazynowych stanowi duży odsetek. Angielska organizacja HSE przeprowadza właśnie akcję informacyjną mającą na celu zawiadomienie prowadzących zakłady przemysłowe o podobnym profilu działalności o konieczności podjęcia czynności kontrolnych oraz przeprowadzenia niezbędnych testów sprawności działania wskaźników poziomu cieczy podłączonych do dużych zbiorników magazynowych, nie tylko na terenie Wielkiej Brytanii, ale również w Europie, USA czy Kanadzie.

Prowadzący zakłady powinni zatem:

  1. Natychmiast sprawdzić czy na terenie zakładu zainstalowane są podobne wskaźniki, a jeśli tak to:
    • Upewnić się, czy posiadają one stosowną informację od producenta w zakresie instalacji, konserwacji i badań testowych,
    • Upewnić się, czy zostały one prawidłowo zainstalowane, zgodnie z zaleceniami producenta oraz czy dokonywane są regularne czynności konserwacyjne tych urządzeń,
    • Wykonać wszystkie wymienione wyżej czynności tak szybko jak to jest tylko możliwe.

W momencie, gdy prowadzący zakład nie jest w stanie potwierdzić, czy wskaźniki poziomu cieczy działają poprawnie, wówczas należy zastosować inne tymczasowe środki dostępne na rynku zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa, dopóki usunięte zostaną wszelkie usterki.

Producent lub dostawcy będą kontaktować się z użytkownikami oraz firmami zajmującymi się instalacją tych wskaźników dla przemysłu w celu poinformowania ich o konieczności przeprowadzenia niezbędnych przeglądów tych urządzeń, jak również dostarczenia odpowiednich informacji w zakresie czynności konserwacyjnych zapewniających poprawność ich działania. HSE zaopatrzyła już firmę Cynergy3 Components Limited we wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie.