image_pdfimage_print

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM                                                                                                   

REGULAMIN

korzystania z Sali edukacyjnej „Ognik”
w Sejnach, ul. Strażacka 2

podległej

Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej

w Sejnach

 

 1. Zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” odbywają się wyłącznie na podstawie harmonogramu zgłoszeń, który prowadzony jest przez Sekretariat Komendy Powiatowej PSP w Sejnach.
 2. Zgłoszenie grupy odbywa się telefonicznie pod nr. 87163830, osobiście lub poprzez wypełnienie „Karty Zgłoszenia”(załącznik) i wysłanie jej e-mailem na adres kppspse@straz.bialystok.pl lub faxem. na nr 875163850.
 3. Sala edukacyjna Ognik przyjmuje grupy w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13,30.
 4. Osoby indywidualne przyjmowane są we wtorki , w godz. 9,00 – 13,30.
 5. Zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą zostać przeprowadzone dla osób dorosłych.
 6. Maksymalna liczba uczestników w zajęciach wynosi 25 osób. W przypadku zgłoszenia grup większych niż 25 osób, uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy.
 7. W ciągu dnia, zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” prowadzone są maksymalnie dla 2 grup.
 8. Zajęcia edukacyjne trwają 2 godz. lekcyjne.
 9. Opiekunowie dzieci potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem podpisują oświadczenie o treści „Zapoznałam/łem się z regulaminem korzystania z Sali edukacyjnej „Ognik” i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.
 10. Instruktor prowadzący zajęcia zapozna uczestników z zasadami i regułami bezpieczeństwa obowiązującymi w jednostce Państwowej Straży Pożarnej.
 11. Przed wejściem do Sali edukacyjnej „Ognik” okrycie wierzchnie należy zostawić
  w miejscu do tego wyznaczonym.
 12. Wszelkie nieprawidłowości oraz sytuacje zagrażające życiu lub zdrowi uczestnicy zgłaszają prowadzącemu zajęcia strażakowi.
 13. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, należy konsultować się z Instruktorem prowadzącym zajęcia.
 14. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń Sali edukacyjnej „Ognik” muszą bezwzględnie podporządkować się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz poleceniom prowadzącego zajęcia Instruktora Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach.
 15. Ze względu na realizację podstawowych ustawowych zadań, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanych zajęć lub przerwania zajęć rozpoczętych.
 16. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć w Sali edukacyjnej „Ognik” odpowiadają opiekunowie.
 17. Za celowe zniszczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie Sali edukacyjnej „Ognik” odpowiadają opiekunowie.
 18. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu „Ognika – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach nie ponosi odpowiedzialności.